Kapu Camii

Kapu Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 14.02.1986 Tarih ve 1917 sayılı kararıyla Korunması gerekli Kültür Varlığı olarak tescillenip koruma altına alınmıştır. Kare planlı, merkezi tek kubbeli kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin dört yüzü de kesme taştan yapılmış yarım sutüncelerle üçer nişe ayrılmıştır. Basık kemerli girişi oldukça süslü olup iki yanında ikişer tane yivli sutünce görülmektedir. Yapının tüm cephelerinde kesme taştan dikdörtgen formlu üç dilimli pencereler bulunmaktadır. Caminin iç mekânı, 19.yüzyıl mimari özellikleri taşıyan bitkisel bezemelerle süslenmiştir. Girişin karşısında yer alan mihrap, kesme taştan ve alçı kabartmalardan oluşmaktadır. Ahşaptan yapılmış olan minber bezemesiz, kubbeyi taşıyan payelerden birine yaslanmıştır. Çokgen kaideli kesme taştan yapılmış minare caminin kuzeybatı köşesinde ana yapıyla uyumlu ve tek şerefelidir.

Daha önce ahşap olarak Mutasarrıf Seyyid Mehmet Paşa tarafından 1593 yılında inşa edilmiştir. Doğu cephesine yakın bir yerde bulunan Medresesi’nin uygulama camii olarak da kullanılmıştır. Şehrin çekirdeğini oluşturan Kale girişine inşa edildiği için, halk arasında daha çok Kapu Camii şeklinde anılmıştır.

Tarih içinde birçok onarım görmüş olan mabet, bu günkü şeklini Giresun eşrafından Karamustafazâde Mahmut Efendi’nin 1896 yılında yıkıp yeniden inşası ile kazanmıştır. Bu yüzden 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşımaktadır. Cami müştemilatından olan medrese ve hamam etrafında zaman içinde meydana gelen yerleşime Kapu Mahallesi denilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir